Banner cycler

Vedtægter

Vedtægter, vedtaget på GF den 12/9 2021.
§1. Klubben:
Klubbens navn er Saab klub Danmark (cvr. 34633185).
Klubbens formål er at bevare og udbrede interessen for bilmærket Saab.
Formålet varetages gennem:
a. Teknisk og historisk information om bilmærket Saab for alle modeller
b. Formidling af annoncer og kontakter mellem medlemmerne
c. Arrangement af løb, træf, og klubfaglige møder
d. Varetagelse af klubbens interesser overfor myndigheder og andre instanser.
e. Etablering af netværk med organisationer der arbejder for bevarelse af Saab Ånden.
f. At skabe venskabelige bånd mellem inden- og udenlandske Saab klubber.
g. Samarbejde med andre Saab klubber.
Klubben har ingen øvrige politiske interesser eller tilhørsforhold og er almennyttig
indenfor formålet.
Klubben tegnes af formanden og minimum 2 bestyrelsesmedlemmer.
§2. Medlemskab:
Personer, organisationer og virksomheder, der har interesse for Saab biler og går ind for
Klubbens varetagelse af det almennyttige formål, kan anmode om medlemskab.
Medlemskab er gyldigt når kontingentet er betalt og medlemsnummeret er tildelt.
Hvis Bestyrelsen afviser medlemskab, skal beslutningen forelægges til endelig afgørelse
på førstkommende ordinære Generalforsamling.
Medlemskabet løber et kalenderår fra 1/1 til 31/12. Manglende rettidig betaling af
kontingent fører til automatisk udmeldelse af klubben hvis 1. rykker heller ikke betales
rettidigt. Dette kan herefter ophæves jfr. §5. Senere genoptagelse kan ske som for nye
medlemmer.
Adresseændring meddeles skriftligt på e-mail til Kassereren senest 14 dage efter flytning.
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse på e-mail til Kassereren. Udmeldelse vil, hvis
ikke andet er angivet, være med øjeblikkelig virkning. Ved udmeldelse af Klubben skal
alle effekter og materialer, som tilhører Klubben, afleveres til Bestyrelsen.
Medlemskab omfatter ikke adgang til klubbens internet platforme da disse har egne
betingelser for brug. Adgang søges separat. Internet platformene er ikke omfattet af
vedtægter.
§3. Adfærd:
Klubbens medlemmer skal i deres færden optræde på en sådan måde, at klubbens navn og
omdømme ikke bringes i miskredit, og må ikke skade klubbens formål og/eller virke.
Forholdet mellem medlemmerne skal være præget af en venskabelig og kammeratlig ånd.
Formand eller Bestyrelsen kan mægle i tilfælde af uenighed imellem medlemmer. Såfremt
mægling mod forventning ender forgæves, træffer Formanden eller Bestyrelsen afgørelse.
Klubbens Formand eller Bestyrelsen kan påtale overtrædelse af ovennævnte retningslinjer
Vil et medlem ikke rette sig efter afgørelsen, kan Bestyrelsen ekskludere medlemmet, jfr.
regelsættet i §10.
Formelle henvendelser til Bestyrelsen eller dens medlemmer foregår på
medlem@saabklubdanmark.dk eller de respektive mailadresser eller telefonnumre, som
fremgår af seneste klubblad.
§4. Valgbarhed:
Alle gyldige medlemmer er valgbare til klubbens tillidshverv.
§5. Kontingent:
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra Bestyrelsen.
Kontingentsatser for medlemskab og indmeldelse i andet halvår fremgår af seneste
generalforsamlingsreferat og betales årligt forud eller ved indmeldelse.
Bestyrelsesmedlemmer & suppleanter har ret til gratis medlemskab så længe de sidder i
Bestyrelsen / er suppleanter. Medlemmer der arbejder for Bestyrelsen kan bevilges gratis
medlemskab af Bestyrelsen, hvis det bliver ført til referat.
Ved indmeldelse fra 1/1 til 30/6 betales fuldt kontingent. Ved indmeldelse fra 1/7 til 31/12
betales satsen for indmeldelse i andet halvår.
Kontingent forfalder pr. 1. januar og gælder for et kalenderår, med betalingsfrist som
fremgår af opkrævningen.
Ved udmeldelse refunderes kontingentet for den evt. resterende periode ikke.
Udmeldelse, som følge af manglende betaling, kan ophæves ved betaling af årskontingent
indtil 1/7.
§6. Bestyrelse:
Bestyrelsen består af mindst 5 og max 7 medlemmer: Formand, Næstformand, Kasserer,
Sekretær og Redaktør samt bestyrelsesmedlemmer.
Formand vælges på lige år, direkte på Generalforsamlingen.
De øvrige bestyrelsesposter vælges med 3 medlemmer på lige år og 3 medlemmer på ulige
år. Formand og Næstformand kan ikke være på valg i samme år. Valgperioden er 2 år.
Såfremt valgperioden på 2 år ikke kan opfyldes, beslutter Bestyrelsen hvem der er på valg,
og meddeler dette til dirigenten.
Bestyrelsen konstituerer sig selv direkte på Generalforsamlingen på alle poster undtagen
formandsposten, og konstitueringen føres til referat.
Nedlægger et bestyrelsesmedlem sit hverv, uanset årsag, er beslutningen endelig.
Bestyrelsen kan i det tilfælde helt eller delvist genkonstituere sig selv med en anden
fordeling af poster efter behov. Hvis formanden nedlægger sit hverv i valgperioden, er
bestyrelsens konstituerede Formand på valg ved førstkommende ordinære
Generalforsamling uanset om det er lige eller ulige år.
Er Bestyrelsen ikke fuldtallig skal der afholdes ekstraordinær Generalforsamling, med det
formål at reetablere Bestyrelsen.
Enhver ændring i Bestyrelsen føres til referat og offentliggøres inden 14 dage på e-mail til
medlemmerne og i førstkommende klubblad.
§7. Bestyrelsens virke:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden varetager på bestyrelsens
vegne den daglige ledelse af klubben. Ved afstemninger i Bestyrelsen, hvor der er
stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.
Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker efter behov. Ethvert bestyrelsesmedlem kan begære
indkaldelse til bestyrelsesmøde som skal afholdes senest 14 dage efter begæringen er
fremsendt til Formanden. Bestyrelsesmøder kan foregå uden fremmøde ved brug af
telefon eller elektronisk kommunikation.
Bestyrelsen kan løbende tage beslutninger med afstemning på e-mail eller anden
elektronisk metode. Beslutninger føres i referatet.
En bestyrelsesbeslutning kræver simpelt flertal blandt mødedeltagerne. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, hvis minimum halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deltager.
Beslutninger føres til referat og underskrives af minimum et flertal af deltagerne.
Bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til referatet senest 7 dage efter mødets
afholdelse.
Bestyrelsen skal løbende orientere om dens aktuelle arbejde i klubbladet. Såfremt der sker
signifikante ændringer, skal medlemmerne orienteres herom via e-mail, Klubbens online
forum under medlemssektionen eller i klubbladet.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte midlertidige udvalg og arbejdsgrupper, hvis
medlemmer ikke behøver at være medlem af Bestyrelsen. Ligeledes kan Bestyrelsen
indhente assistance til foreningens regnskabsførelse og juridisk rådgivning udenfor
bestyrelsens rækker.
Arbejdet i klubbens interesse er som et udgangspunkt ulønnet. Udgifter til Klubbens
arbejde kan godtgøres efter forudgående godkendelse af Bestyrelsen på et
bestyrelsesmøde, hvis det er ført til referat.
Salg af aktiver med værdi over 10.000 Kr. skal godkendes på en Generalforsamling.
§8. Generalforsamling:
Ordinær Generalforsamling afholdes én gang årligt den 2. søndag i september.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Den indkaldes med mindst 8 ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på
www.saabklubdanmark.dk i foreningens on- line forum under medlemssektionen, hvor
medlemmer har pligt til at holde sig orienteret. Dagsordenen offentliggøres ligeledes i
klubbladet, inden generalforsamlingen.
Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af Dirigent.
2. Bemærkninger til referat fra seneste afholdte Generalforsamling.
3. Bestyrelsens beretning om Klubbens virke i det forløbne år. Aflægges ved
Formanden.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Aflægges ved Kassereren
5. Årets budget og Bestyrelsens forslag til kontingent. Ved Kassereren.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af Formand og bestyrelsesmedlemmer til Bestyrelsen (jf. §5).
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt – Der kan ikke vedtages gældende beslutninger under punktet eventuelt.
Forslag til Generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamling, og fremlægges for medlemmerne på Generalforsamlingen. Forslagsstillere,
eller disses fuldmagtshavere, skal være til stede på Generalforsamlingen for at Bestyrelsen
har pligt til at fremlægge forslaget.
Bestyrelsen kan beslutte at deltagere skal lade sig registrere for at deltage i
Generalforsamlingen, og Bestyrelsen kan beslutte om tilhørere kan overvære denne. Kun
gyldige medlemmer har stemmeret. Et medlem kan medbringe én, og kun én skriftlig
fuldmagt til Generalforsamlingens Dirigent.
Indstillinger til valg til bestyrelsesposter sker mundtligt til dirigenten på
Generalforsamlingen eller skriftligt til Formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Afstemninger på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, medmindre et
deltagende medlem ønsker skriftlig afstemning. Dirigenten forestår stemmeoptællingen
eller udpeger stemmetællere.
Ændring af vedtægterne eller opløsning af Klubben kan kun ske på Generalforsamlingen,
hvis 2/3 af de fremmødte samt medbragte fuldmagter kan stemme for ændringerne
og/eller opløsning af klubben. En vedtægtsændring træder i kraft umiddelbart efter
vedtagelsen.
Ved opløsning af Saab Klub Danmark skal effekter og eventuelle midler samt
beholdninger overdrages til en anden eksisterende cvr registreret klub/forening med
interesse for bilmærket Saab.
§9. Ekstraordinær Generalforsamling:
En Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes hvis Bestyrelsen, eller mindst 1/3 af
klubbens medlemmer skriftligt begærer dette.
En indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel.
Dagsorden på en Ekstraordinær Generalforsamling kan udelukkende indeholde valg af
dirigent, punkter som ligger til grund for indkaldelsen samt Eventuelt.
Afstemningsreglerne for en Ekstraordinær Generalforsamling følger afstemningsreglerne
som er beskrevet i §8.
§10. Eksklusion:
Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning ekskludere et medlem og klubbens
internetansvarlige Administratorer kan, efter forudgående aftale med Bestyrelsen,
udelukke medlemmer fra klubbens internetbaserede hjemmesider, såfremt medlemmets
optræden er skadelig for klubbens formål, virke og/eller omdømme, eller medlemmet
modarbejder foreningens vedtægter.
Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på
førstkommende Ordinære Generalforsamling, hvortil den ekskluderede har adgangs- og
taleret under sagens behandling. En eksklusion kan ikke indbringes for det civilretslige
system.
Bestyrelsen har pligt til, i alle tilfælde, at orientere førstkommende Ordinære
Generalforsamling om ekskluderede medlemmer.
Et medlems udelukkelse fra klubbens internetbaserede hjemmesider kan appelleres til
Administratorer for den aktuelle platform, som herefter forelægger sagen for Bestyrelsen
til endelig afgørelse. Bestyrelsens afgørelse kan ikke ankes.