Banner cycler

Vedtægter for Saab Klub Danmark sep. 2021.

Informationer fra Bestyrelsen i Saab klub Danmark.

Redaktør: Bestyrelsen

Bestyrelsen
Bestyrelsen
Indlæg: 66
Tilmeldt: 5. mar 2007, 21:33

Vedtægter for Saab Klub Danmark sep. 2021.

12. sep 2021, 18:43

Her er klubbens ny vedtagne vedtægter.

Vedtægter, vedtaget på GF den 12/9 2021.

§1. Klubben:
Klubbens navn er Saab klub Danmark (cvr. 34633185).
Klubbens formål er at bevare og udbrede interessen for bilmærket Saab.
Formålet varetages gennem:
a. Teknisk og historisk information om bilmærket Saab for alle modeller
b. Formidling af annoncer og kontakter mellem medlemmerne
c. Arrangement af løb, træf, og klubfaglige møder
d. Varetagelse af klubbens interesser overfor myndigheder og andre instanser.
e. Etablering af netværk med organisationer der arbejder for bevarelse af Saab Ånden.
f. At skabe venskabelige bånd mellem inden- og udenlandske Saab klubber.
g. Samarbejde med andre Saab klubber.
Klubben har ingen øvrige politiske interesser eller tilhørsforhold og er almennyttig indenfor formålet.
Klubben tegnes af formanden og minimum 2 bestyrelsesmedlemmer.

§2. Medlemskab:
Personer, organisationer og virksomheder, der har interesse for Saab biler og går ind for Klubbens varetagelse af det almennyttige formål, kan anmode om medlemskab.
Medlemskab er gyldigt når kontingentet er betalt og medlemsnummeret er tildelt.
Hvis Bestyrelsen afviser medlemskab, skal beslutningen forelægges til endelig afgørelse på førstkommende ordinære Generalforsamling.
Medlemskabet løber et kalenderår fra 1/1 til 31/12. Manglende rettidig betaling af kontingent fører til automatisk udmeldelse af klubben hvis 1. rykker heller ikke betales rettidigt. Dette kan herefter ophæves jfr. §5. Senere genoptagelse kan ske som for nye medlemmer.
Adresseændring meddeles skriftligt på e-mail til Kassereren senest 14 dage efter flytning.
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse på e-mail til Kassereren. Udmeldelse vil, hvis ikke andet er angivet, være med øjeblikkelig virkning. Ved udmeldelse af Klubben skal alle effekter og materialer, som tilhører Klubben, afleveres til Bestyrelsen.
Medlemskab omfatter ikke adgang til klubbens internet platforme da disse har egne betingelser for brug. Adgang søges separat. Internet platformene er ikke omfattet af vedtægter.

§3. Adfærd:
Klubbens medlemmer skal i deres færden optræde på en sådan måde, at klubbens navn og omdømme ikke bringes i miskredit, og må ikke skade klubbens formål og/eller virke.
Forholdet mellem medlemmerne skal være præget af en venskabelig og kammeratlig ånd. Formand eller Bestyrelsen kan mægle i tilfælde af uenighed imellem medlemmer. Såfremt mægling mod forventning ender forgæves, træffer Formanden eller Bestyrelsen afgørelse.
Klubbens Formand eller Bestyrelsen kan påtale overtrædelse af ovennævnte retningslinjer Vil et medlem ikke rette sig efter afgørelsen, kan Bestyrelsen ekskludere medlemmet, jfr. regelsættet i §10.
Formelle henvendelser til Bestyrelsen eller dens medlemmer foregår på medlem@saabklubdanmark.dk eller de respektive mailadresser eller telefonnumre, som fremgår af seneste klubblad.

§4. Valgbarhed:
Alle gyldige medlemmer er valgbare til klubbens tillidshverv.

§5. Kontingent:
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra Bestyrelsen.
Kontingentsatser for medlemskab og indmeldelse i andet halvår fremgår af seneste generalforsamlingsreferat og betales årligt forud eller ved indmeldelse.
Bestyrelsesmedlemmer & suppleanter har ret til gratis medlemskab så længe de sidder i Bestyrelsen / er suppleanter. Medlemmer der arbejder for Bestyrelsen kan bevilges gratis medlemskab af Bestyrelsen, hvis det bliver ført til referat.
Ved indmeldelse fra 1/1 til 30/6 betales fuldt kontingent. Ved indmeldelse fra 1/7 til 31/12 betales satsen for indmeldelse i andet halvår.
Kontingent forfalder pr. 1. januar og gælder for et kalenderår, med betalingsfrist som fremgår af opkrævningen.
Ved udmeldelse refunderes kontingentet for den evt. resterende periode ikke.
Udmeldelse, som følge af manglende betaling, kan ophæves ved betaling af årskontingent indtil 1/7.

§6. Bestyrelse:
Bestyrelsen består af mindst 5 og max 7 medlemmer: Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær og Redaktør samt bestyrelsesmedlemmer.
Formand vælges på lige år, direkte på Generalforsamlingen.
De øvrige bestyrelsesposter vælges med 3 medlemmer på lige år og 3 medlemmer på ulige år. Formand og Næstformand kan ikke være på valg i samme år. Valgperioden er 2 år. Såfremt valgperioden på 2 år ikke kan opfyldes, beslutter Bestyrelsen hvem der er på valg, og meddeler dette til dirigenten.
Bestyrelsen konstituerer sig selv direkte på Generalforsamlingen på alle poster undtagen formandsposten, og konstitueringen føres til referat.
Nedlægger et bestyrelsesmedlem sit hverv, uanset årsag, er beslutningen endelig.
Bestyrelsen kan i det tilfælde helt eller delvist genkonstituere sig selv med en anden fordeling af poster efter behov. Hvis formanden nedlægger sit hverv i valgperioden, er bestyrelsens konstituerede Formand på valg ved førstkommende ordinære Generalforsamling uanset om det er lige eller ulige år.
Er Bestyrelsen ikke fuldtallig skal der afholdes ekstraordinær Generalforsamling, med det formål at reetablere Bestyrelsen.
Enhver ændring i Bestyrelsen føres til referat og offentliggøres inden 14 dage på e-mail til medlemmerne og i førstkommende klubblad.

§7. Bestyrelsens virke:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden varetager på bestyrelsens vegne den daglige ledelse af klubben. Ved afstemninger i Bestyrelsen, hvor der er stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.
Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker efter behov. Ethvert bestyrelsesmedlem kan begære indkaldelse til bestyrelsesmøde som skal afholdes senest 14 dage efter begæringen er fremsendt til Formanden. Bestyrelsesmøder kan foregå uden fremmøde ved brug af telefon eller elektronisk kommunikation.
Bestyrelsen kan løbende tage beslutninger med afstemning på e-mail eller anden elektronisk metode. Beslutninger føres i referatet.
En bestyrelsesbeslutning kræver simpelt flertal blandt mødedeltagerne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis minimum halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deltager. Beslutninger føres til referat og underskrives af minimum et flertal af deltagerne. Bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til referatet senest 7 dage efter mødets afholdelse.
Bestyrelsen skal løbende orientere om dens aktuelle arbejde i klubbladet. Såfremt der sker signifikante ændringer, skal medlemmerne orienteres herom via e-mail, Klubbens online forum under medlemssektionen eller i klubbladet.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte midlertidige udvalg og arbejdsgrupper, hvis medlemmer ikke behøver at være medlem af Bestyrelsen. Ligeledes kan Bestyrelsen indhente assistance til foreningens regnskabsførelse og juridisk rådgivning udenfor bestyrelsens rækker.
Arbejdet i klubbens interesse er som et udgangspunkt ulønnet. Udgifter til Klubbens arbejde kan godtgøres efter forudgående godkendelse af Bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, hvis det er ført til referat.
Salg af aktiver med værdi over 10.000 Kr. skal godkendes på en Generalforsamling.

§8. Generalforsamling:
Ordinær Generalforsamling afholdes én gang årligt den 2. søndag i september. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Den indkaldes med mindst 8 ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på www.saabklubdanmark.dk i foreningens on- line forum under medlemssektionen, hvor medlemmer har pligt til at holde sig orienteret. Dagsordenen offentliggøres ligeledes i klubbladet, inden generalforsamlingen.
Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af Dirigent.
2. Bemærkninger til referat fra seneste afholdte Generalforsamling.
3. Bestyrelsens beretning om Klubbens virke i det forløbne år. Aflægges ved Formanden.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Aflægges ved Kassereren
5. Årets budget og Bestyrelsens forslag til kontingent. Ved Kassereren.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af Formand og bestyrelsesmedlemmer til Bestyrelsen (jf. §5).
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt – Der kan ikke vedtages gældende beslutninger under punktet eventuelt.
Forslag til Generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 uger før general- forsamling, og fremlægges for medlemmerne på Generalforsamlingen. Forslagsstillere, eller disses fuldmagtshavere, skal være til stede på Generalforsamlingen for at Bestyrelsen har pligt til at fremlægge forslaget.
Bestyrelsen kan beslutte at deltagere skal lade sig registrere for at deltage i Generalforsamlingen, og Bestyrelsen kan beslutte om tilhørere kan overvære denne. Kun gyldige medlemmer har stemmeret. Et medlem kan medbringe én, og kun én skriftlig fuldmagt til Generalforsamlingens Dirigent.
Indstillinger til valg til bestyrelsesposter sker mundtligt til dirigenten på Generalforsamlingen eller skriftligt til Formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Afstemninger på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, medmindre et deltagende medlem ønsker skriftlig afstemning. Dirigenten forestår stemmeoptællingen eller udpeger stemmetællere.
Ændring af vedtægterne eller opløsning af Klubben kan kun ske på Generalforsamlingen, hvis 2/3 af de fremmødte samt medbragte fuldmagter kan stemme for ændringerne og/eller opløsning af klubben. En vedtægtsændring træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.
Ved opløsning af Saab Klub Danmark skal effekter og eventuelle midler samt beholdninger overdrages til en anden eksisterende cvr registreret klub/forening med interesse for bilmærket Saab.

§9. Ekstraordinær Generalforsamling:
En Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes hvis Bestyrelsen, eller mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt begærer dette.
En indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel.
Dagsorden på en Ekstraordinær Generalforsamling kan udelukkende indeholde valg af dirigent, punkter som ligger til grund for indkaldelsen samt Eventuelt.
Afstemningsreglerne for en Ekstraordinær Generalforsamling følger afstemningsreglerne som er beskrevet i §8.

§10. Eksklusion:
Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning ekskludere et medlem og klubbens internetansvarlige Administratorer kan, efter forudgående aftale med Bestyrelsen, udelukke medlemmer fra klubbens internetbaserede hjemmesider, såfremt medlemmets optræden er skadelig for klubbens formål, virke og/eller omdømme, eller medlemmet modarbejder foreningens vedtægter.
Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende Ordinære Generalforsamling, hvortil den ekskluderede har adgangs- og taleret under sagens behandling. En eksklusion kan ikke indbringes for det civilretslige system.
Bestyrelsen har pligt til, i alle tilfælde, at orientere førstkommende Ordinære Generalforsamling om ekskluderede medlemmer.
Et medlems udelukkelse fra klubbens internetbaserede hjemmesider kan appelleres til Administratorer for den aktuelle platform, som herefter forelægger sagen for Bestyrelsen til endelig afgørelse. Bestyrelsens afgørelse kan ikke ankes.
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.


kimsonne
SAAB NET NYBEGYNDER
Indlæg: 3
Tilmeldt: 11. sep 2016, 16:54

Re: Vedtægter for Saab Klub Danmark sep. 2021.

13. sep 2021, 20:35

Generalforsamlingen vedtog de nye vedtægter énstemmigt. Det er en stor støtte og opbakning til bestyrelsen. I kommentarerne fra GF ligger det i luften at der kan være grundlag for optimeringer og småjusteringer som kan komme til afstemning til næste år. Jeg vil opfordre alle medlemmer til at kogge det igennem og komme med kommentarer så vi kan tilpasse forslagene bedst muligt - til beslutning næste år, 11 september i Middelfart.

"Formanden"

Tilbage til "Bestyrelsen informerer"